IntEx-SemPar: Interactive and Executable Semantic Parsing

Online Workshop at EMNLP 2020, November 19, 2020
Contact: intex-sempar@googlegroups.com

Steering Committee:

Organizing Committee:

Program Committee:

 • Siva Reddy, MILA/McGill University
 • Michihiro Yasunaga, Stanford
 • Bailin Wang, University of Edinburgh
 • Luheng He, Google Research
 • Ziyu Yao, OSU
 • Izzeddin Gur, Google Research
 • Eran Yahav, Technion
 • Chien-Sheng Wu, Salesforce Research
 • Uri Alon, Technion
 • Giovanni Campagna, Stanford University
 • Chenglong Wang, University of Washington
 • Catherine Finegan-Dollak, IBM Research
 • Semih Yavuz, Salesforce Research
 • Matt Gardner, AI2
 • Raymond Mooney, UT-Austin
 • Richard Shin, UC-Berkeley
 • He He, New York University
 • Yansong Feng, Peking University
 • Li Dong, Microsoft Research
 • Chen Liang, Google Brain
 • Yibo Sun, Harbin Institute of Technology
 • Zhou Yu, UC-Davis
 • Jonathan Herzig, Tel Aviv University
 • Wei Lu, SUTD
 • Mirella Lapata, University of Edinburgh
 • Jonathan Kummerfeld, UMich-Ann Arbor
 • Zhanming Jie, SUTD
 • Miltiadis Allamanis, Microsoft Research
 • Eunsol Choi, Google/UT-Austin
 • Yu Su, Microsoft Semantic Machines/OSU
 • Scott Yih, Facebook AI Research
 • Silei Xu, Stanford
 • Yi Chern Tan, Yale
 • Shuaichen Chang, OSU
 • Tianze Shi, Cornell
 • Songhe Wang, UNC
 • Ansong Ni, Yale
 • Chang Shu, University of Edinburgh
 • Ruiqi Zhong, UC-Berkeley
 • Peng Shi, University of Waterloo
 • Yusen Zhang, Emory University